دوست عزيزي پرسيده بودند: نقش سياسى اجتماعي توحيد چيست؟
پاسخ : پيش از بررسى آثار اجتماعى توحيد بايد گفت : اعتقاد به توحيد امرى فطرى است كه با ذات انسان ها ارتباط دارد از امامصادق7 پرسيده شد كه معناى آيه كريمه ((فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا; (روم ، 30) چيست ؟ فرمود: التوحيد. فطرتى كه خداانسان ها را بر آن خلق نموده توحيد است . فطرهم جميعاإ على التوحيد. )) حال كه اعتقاد به توحيد امرى فطرى شد پشت كردن به آن به معناى پشت كردن و نه گفتن به بخشى از وجود و هويت انسانى است كه آثار منفى زيادى را بر فرد و اجتماع وارد مى سازد.توحيد و اعتقاد به آن ثمرات مهمى در عرصه اجتماع و سياست دارد كه به برخى از آن ها اشاره مى شود.الف . توحيد در خالقيت : يعنى اينكه خدا را تنها خالق جهان بدانيم كه واضح است در كارهايمان به غير او مراجعه نمى كنيم .ب . توحيد در ربوبيت تشريعى : حال كه خدا خالق ماست اختيار ما هم بدست اوست و تنها اوست كه مى تواند قانون وضع كند ثمره ءاين اعتقاد اين است كه جامعه موحد تن به قانون غير الهى نمى دهد و در عرصه قانونگذارى و قانونگرائى خدائى مى نگرند نه بشرى !ج . توحيد در الوهيت : يعنى اينكه هيچ كس و چيزى شايستگى پرستش و كرنش ندارد اين اعتقاد به فرد و جامعه حريت و استقلالونفس مى دهد كه سر مقابل هيچ قدرتى خم نكنند و با عزت و افتخار زندگى كنند. د. توحيد در استعانت : اياك نعبد و اياك نستعين ، تنها تو را پرستش مى كنيم و تنها از تو يارى مى خواهيم اين اعتقاد عملاً انسان را وامىدارد كه از كس ديگرى جز خدا كمك نخواهد و سود و زيانى ، جز با اراده و تدبير او متوجه انسان نيست ، استقلال و استغناى فردى واجتماعى ثمره اين اعتقاد محسوب مى شود.ه'. ديگر از مظاهر توحيد اين است كه اميدى جز به خدا نداشته باشيم كمالها و جمالها همگى از خداست پس همه اميدها هم بايد به او باشد و موحد كسى است كه تنها دل در گرو خدا دارد (توحيد در محبت )مضافاً بر همه اينها اعتقاد به توحيد، اعتقاد واحدى است كه زمينه ساز وحدت جامعه مى شود وحدتى كه به آسانى خدشه پذيرنيست و يك لنگر سكونت و آرامشى براى جامعه است كه ظرفيت و تحمل اجتماعى بالائى را به ارمغان مى آورد. ((إن كنتم تألمون فإنّهم اسخ : پيش از بررسى آثار اجتماعى توحيد بايد گفت : اعتقاد به توحيد امرى فطرى است كه با ذات انسان ها ارتباط دارد از امامصادق7 پرسيده شد كه معناى آيه كريمه ((فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا; (روم ، 30) چيست ؟ فرمود: التوحيد. فطرتى كه خداانسان ها را بر آن خلق نموده توحيد است . فطرهم جميعاإ على التوحيد. ))4818 حال كه اعتقاد به توحيد امرى فطرى شد پشت كردن به آنبه معناى پشت كردن و نه گفتن به بخشى از وجود و هويت انسانى است كه آثار منفى زيادى را بر فرد و اجتماع وارد مى سازد.توحيد و اعتقاد به آن ثمرات مهمى در عرصه اجتماع و سياست دارد كه به برخى از آن ها اشاره مى شود.الف . توحيد در خالقيت : يعنى اينكه خدا را تنها خالق جهان بدانيم كه واضح است در كارهايمان به غير او مراجعه نمى كنيم .ب . توحيد در ربوبيت تشريعى : حال كه خدا خالق ماست اختيار ما هم بدست اوست و تنها اوست كه مى تواند قانون وضع كند ثمره ءاين اعتقاد اين است كه جامعه موحد تن به قانون غير الهى نمى دهد و در عرصه قانونگذارى و قانونگرائى خدائى مى نگرند نه بشرى !ج . توحيد در الوهيت : يعنى اينكه هيچ كس و چيزى شايستگى پرستش و كرنش ندارد اين اعتقاد به فرد و جامعه حريت و استقلالونفس مى دهد كه سر مقابل هيچ قدرتى خم نكنند و با عزت و افتخار زندگى كنند. د. توحيد در استعانت : اياك نعبد و اياك نستعين ، تنها تو را پرستش مى كنيم و تنها از تو يارى مى خواهيم اين اعتقاد عملاً انسان را وامىدارد كه از كس ديگرى جز خدا كمك نخواهد و سود و زيانى ، جز با اراده و تدبير او متوجه انسان نيست ، استقلال و استغناى فردى واجتماعى ثمره اين اعتقاد محسوب مى شود.ه'. ديگر از مظاهر توحيد اين است كه اميدى جز به خدا نداشته باشيم كمالها و جمالها همگى از خداست پس همه اميدها هم بايد بهاو باشد و موحد كسى است كه تنها دل در گرو خدا دارد (توحيد در محبت )مضافاً بر همه اينها اعتقاد به توحيد، اعتقاد واحدى است كه زمينه ساز وحدت جامعه مى شود وحدتى كه به آسانى خدشه پذيرنيست و يك لنگر سكونت و آرامشى براى جامعه است كه ظرفيت و تحمل اجتماعى بالائى را به ارمغان مى آورد. ((إن كنتم تألمون فإنّهم يألمون كما تألمون و ترجون من اللّه ما لايرجون ))مشكلات مادى گريبانگير همه هست امّا شما پشتوانه آرامش بخشى چون اميد و اعتقاد به خدا داريد كه مايه اميد و فرح و نشاطجامعه و فرد مى باشد.است امّا شما پشتوانه آرامش بخشى چون اميد و اعتقاد به خدا داريد كه مايه اميد و فرح و نشاطجامعه و فرد مى باشد.

/ 0 نظر / 11 بازدید